Algemene voorwaarden

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR E-COMMERCE
voor overeenkomsten gesloten via internet
Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor E-commerce van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging
van Ondernemers in de Bedrijfstak Watersportindustrie). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De voorwaarden gelden uitsluitend voor
leden van HISWA Vereniging. Bij misbruik zal HISWA Vereniging daartegen optreden. De voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 21 juni 2018 onder nummer 64/2018.
ARTIKEL 1- DEFINITIES
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig producten en/of diensten op
afstand aanbiedt en op afstand overeenkomsten sluit met consumenten. Deze ondernemer is lid van
HISWA Vereniging.
b. Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand sluit met een ondernemer die
lid is van HISWA Vereniging. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep
of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
c. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.
d. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten.
Kenmerkend aan deze overeenkomst is dat er tot en met het sluiten van de overeenkomst enkel en
alleen gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
e. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven
te zijn.
f. Elektronisch: per e-mail of website;
g. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
h. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand.
i. Dag: kalenderdag.
j. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
k. Duurzame gegevensdrager: elk middel waarmee de consument of de ondernemer informatie die aan
hem persoonlijk is gericht, kan opslaan op een manier die het mogelijk maakt om de informatie op
een later moment nog eens te raadplegen en ongewijzigd te reproduceren.
l. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag.
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer aan de consument en op
elke overeenkomst die op afstand tussen de consument en de ondernemer is gesloten.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, verstrekt de ondernemer een exemplaar van
deze algemene voorwaarden aan de consument. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, meldt de
ondernemer - voordat de overeenkomst wordt gesloten - dat de algemene voorwaarden bij hem zijn
in te zien en dat hij deze zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument zal toesturen als die
daarom vraagt.
3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de ondernemer - in afwijking van
het vorige lid – de tekst van deze algemene voorwaarden ook elektronisch aan de consument
verstrekken. Dit moet hij doen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten en wel op
zodanige wijze dat de consument de voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame
gegevensdrager.
Juni 2018
4. Als het voor de ondernemer redelijkerwijs niet mogelijk is om de werkwijze in lid 3 te volgen, moet hij
- voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten - aangeven hoe de consument de algemene
voorwaarden kan raadplegen. Ook moet hij de voorwaarden, als de consument daarom vraagt,
kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze naar hem toesturen.
5. Als naast deze voorwaarden ook specifieke andere (HISWA-)voorwaarden van toepassing zijn,
blijven lid 2, 3 en 4 net zozeer van toepassing. Als er sprake is van tegenstrijdige voorwaarden, kan
de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig
zijn. Dit geldt niet als de tegenstrijdigheden het gevolg zijn van een vertaling.
ARTIKEL 3 - AANBOD/DE OFFERTE
1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of alleen geldig is onder bepaalde voorwaarden,
vermeldt de ondernemer dit nadrukkelijk in het aanbod.
2. De ondernemer geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. Deze beschrijving is voor de consument voldoende gedetailleerd om het
aanbod goed te kunnen beoordelen. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, geven deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Als er evidente
vergissingen of fouten in het aanbod zitten, is de ondernemer daar niet aan gebonden.
3. De ondernemer geeft in zijn aanbod duidelijk aan wat de rechten en plichten van de consument zijn
als deze het aanbod accepteert. Daarbij vermeldt hij in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele leveringskosten;
- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en de handelingen die daarvoor nodig zijn;
- of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor het accepteren van het aanbod of de termijn waarbinnen de genoemde prijs geldt;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand (dit hoeft alleen vermeld te worden als dit
tarief afwijkt van het basistarief voor communicatie op afstand;
- de manier waarop de consument de overeenkomst na de totstandkoming kan raadplegen (dit
hoeft alleen vermeld te worden als de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd);
- de manier waarop de consument vóór het sluiten van de overeenkomst kan achterhalen of er
ongewild bepaalde handelingen zijn verricht en de manier waarop hij deze handelingen kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten (afgezien van het
- Nederlands);de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft gebonden en de manier
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een overeenkomst voor een
product of dienst die voortdurend of periodiek geleverd wordt.
ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 is er sprake van een overeenkomst zodra de
consument het aanbod van de ondernemer accepteert en voldoet aan de bijbehorende
voorwaarden.
2. Accepteert de consument het aanbod langs elektronische weg, dan stuurt de ondernemer
onmiddellijk langs elektronische weg een bevestiging naar de consument. Zolang deze bevestiging
nog niet is verstuurd, kan de consument de overeenkomst nog ontbinden.
3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer
ook daartoe passende veiligheidsmaatregelen.
4. De ondernemer heeft het recht om – binnen wettelijke kaders – na te gaan of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook mag hij informatie inwinnen over alle feiten en factoren die
van belang zijn om verantwoord een overeenkomst op afstand aan te gaan. Als de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag hij een
bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden. Hij moet dit
dan wel motiveren.
5. De ondernemer stuurt uiterlijk bij de levering van het product of de dienst de volgende informatie aan
de consument:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
Juni 2018
b. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de
wijze waarop hij dat kan doen. Is het herroepingsrecht niet van toepassing, dan meldt de
ondernemer dat expliciet;
c. informatie over de service na aankoop en over garanties;
d. de gegevens die in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden staan, behalve als de ondernemer deze
gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
e. de regels voor het opzeggen van de overeenkomst, als het gaat om een overeenkomst met een
duur van meer dan één jaar of van onbepaalde duur;
f. als de consument een herroepingsrecht heeft: het modelformulier voor herroeping.
De ondernemer verstuurt deze informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument de
informatie eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
6. Als de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten,
hoeft hij de informatie die in lid 5 is genoemd alleen bij de eerste levering op te sturen.
ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Na de aankoop van een product heeft de consument minimaal 14 dagen het recht om de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn, de bedenktijd, gaat in op de
dag nadat de consument – of iemand anders namens hem – het product heeft ontvangen. Hierop
zijn 3 uitzonderingen:
a. Als de consument meerdere producten tegelijk heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag
waarop de consument – of iemand anders namens hem – het laatste product heeft ontvangen.
Overigens mag de ondernemer een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren. Dit mag hij alleen doen als hij de consument hier vóór het bestelproces
duidelijk over heeft geïnformeerd.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, gaat de
bedenktijd in op de dag waarop de consument – of iemand anders namens hem – de laatste
zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. Als de consument een product heeft besteld dat gedurende een bepaalde periode op regelmatige
tijden wordt geleverd, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument – of iemand anders
namens hem – het eerste product heeft ontvangen.
Bij levering van diensten:
2. Als de consument een overeenkomst is aangegaan voor de levering van een dienst, heeft hij
minimaal 14 dagen het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
Deze termijn, de bedenktijd, gaat in op de dag nadat de consument de overeenkomst heeft gesloten.
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht moet de consument de instructies volgen die de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering heeft verstrekt. Dit moeten redelijke en
duidelijke instructies zijn.
Verlengde bedenktijd bij niet informeren over herroepingsrecht:
4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier
voor herroeping niet aan de consument heeft verstrekt, krijgt de consument een verlengde
bedenktijd. Deze bedenktijd eindigt 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd.
Hoe lang de oorspronkelijke bedenktijd duurt, is vastgesteld in lid 1 en 2 van dit artikel.
5. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht binnen 12 maanden
na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd alsnog aan de consument verstrekt, dan
eindigt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.
ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
1. Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en
de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
op dezelfde manier behandelt en bekijkt, als hij in een winkel zou mogen doen.
2. Is de waarde van het product tijdens de bedenktijd verminderd, dan is de consument hier alleen voor
aansprakelijk als die waardevermindering is ontstaan doordat de consument minder zorgvuldig met
het product is omgegaan als beschreven is in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem vóór of bij het sluiten van de overeenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
Juni 2018
ARTIKEL 7 - GEBRUIK VAN HET HERROEPINGSRECHT EN DE KOSTEN DAARVAN
1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan
de ondernemer. Dat doet hij door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere
expliciete manier.
2. Nadat de consument de melding uit lid 1 heeft gedaan, stuurt hij het product zo snel mogelijk terug,
of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit doet hij in ieder geval binnen
14 dagen na de dag van de melding. Hij hoeft het product niet terug te sturen als de ondernemer
heeft aangeboden het product zelf af te halen.
3. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren en, als dat redelijkerwijs
mogelijk is, in de originele staat en verpakking. Daarbij volgt hij de instructies die de ondernemer
heeft gegeven. Die instructies moeten redelijk en duidelijk zijn.
4. Als er twijfels zijn over de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht, is het aan de
consument om aan te tonen dat hij aan de regels voldoet. Het risico en de bewijslast hiervoor liggen
bij hem.
5. De directe kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de consument.
Voorwaarde is dat de ondernemer dit van te voren aan de consument heeft gemeld. Heeft de
ondernemer dat niet gedaan of heeft de ondernemer aangegeven dat hij de kosten voor zijn eigen
rekening neemt, dan hoeft de consument deze kosten niet te betalen.
6. Als de consument een overeenkomst is aangegaan voor de verrichting van een dienst of de levering
van gas, water of elektriciteit, kan hij de ondernemer vragen om al tijdens de bedenktijd met deze
dienst of levering te starten. Heeft de consument dat gedaan en herroept hij daarna alsnog de
overeenkomst, dan moet hij de ondernemer een bedrag betalen. Dit bedrag is evenredig aan het
deel van de dienst of de levering dat de ondernemer op het moment van de herroeping heeft
gerealiseerd, vergeleken met de totale dienst of levering die in de overeenkomst is afgesproken.
Overigens gaat het hier niet om de levering van gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of
een bepaalde hoeveelheid, bijvoorbeeld in een gasfles of jerrycan.
7. De betalingsverplichting uit lid 6 gaat niet op:
a. als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht en de
bijbehorende kosten of het modelformulier voor herroeping niet aan de consument heeft verstrekt;
of
b. als de consument niet uitdrukkelijk aan de ondernemer heeft gevraagd om al tijdens de
bedenktijd te starten met de uitvoering van de dienst of de levering van het gas, water of
elektriciteit.
8. Als de consument een overeenkomst is aangegaan voor de levering van digitale content die niet op
een materiële drager wordt verstrekt, kan de ondernemer al tijdens de bedenktijd met de levering
van deze content starten. Herroept de consument de overeenkomst nadat de levering gestart is, dan
moet hij de ondernemer een bedrag betalen voor de content die op dat moment geleverd is. De
consument hoeft dit bedrag niet te betalen als:
a. hij de ondernemer vóór de levering niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om tijdens de
bedenktijd met de levering te starten; of
b. hij niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij door het verlenen van de genoemde toestemming zijn
herroepingsrecht verliest; of
c. de ondernemer heeft nagelaten om de afstandsverklaring van de consument van zijn recht op
herroeping te bevestigen.
9. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING
1. Als de ondernemer de consument de mogelijkheid geeft om op elektronische wijze te melden dat hij
de overeenkomst herroept, stuurt hij direct na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging
naar de consument.
2. Bij herroeping vergoedt de ondernemer alle betalingen van de consument, inclusief de eventuele
leveringskosten die de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht. Hij
betaalt deze vergoeding onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de
consument de herroeping heeft gemeld. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het
product heeft ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft
teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Dit geldt niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen.
Juni 2018
3. De ondernemer gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft
gebruikt, behalve als de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos
voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
te betalen.
ARTIKEL 9 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als hij dit duidelijk bij het aanbod - en in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst -
heeft gemeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen.
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
een verkoopmethode verstaan met de volgende kenmerken:
a. De ondernemer biedt aan de consument producten, digitale content en/of diensten aan.
b. De consument is persoonlijk bij de veiling aanwezig of krijgt de mogelijkheid om persoonlijk
aanwezig te zijn.
c. Het aanbieden en de verkoop van de producten vinden plaats onder leiding van een
veilingmeester.
d. De hoogste bieder is verplicht om de producten, digitale content en/of diensten af te nemen.
3. Overeenkomsten voor diensten, nadat deze diensten volledig zijn uitgevoerd. De ondernemer mag
deze diensten alleen van het herroepingsrecht uitsluiten als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
4. Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW, en overeenkomsten voor personenvervoer.
5. Overeenkomsten voor de verhuur van een accommodatie als:
a. in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor het gebruik van de accommodatie is
vastgelegd; en
b. de accommodatie niet ter beschikking wordt gesteld voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten of catering.
6. Overeenkomsten voor een vorm van vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of in een periode die
in de overeenkomst is vastgelegd.
7. Producten die volgens specificaties van de consument gemaakt zijn, die niet geprefabriceerd zijn,
die gemaakt zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn.
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
9. Verzegelde producten die vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggestuurd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
10. Producten die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
11. Alcoholische dranken:
a. waarvan de prijs is afgesproken bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering
pas kan plaatsvinden na 30 dagen; en
b. waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft.
12. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken.
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
14. De levering van digitale content die niet op een materiële drager wordt verstrekt. De ondernemer
mag deze levering alleen uitsluiten van het herroepingsrecht als:
a. de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
ARTIKEL 10 - PRIJS
1. Binnen de geldigheidstermijn die in het aanbod vermeld is, mag de ondernemer de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhogen. Wel mag hij prijswijzigingen doorvoeren die
het gevolg zijn van veranderingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de
overheid.
Juni 2018
2. In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer wel variabele prijzen hanteren voor producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt, waar de
ondernemer geen invloed op heeft. Hij moet dan wel bij het aanbod meedelen dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn en dat de uiteindelijke prijs afhangt van schommelingen in de markt.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan als:
a. de ondernemer dit in de overeenkomst heeft bedongen en deze prijsverhogingen het gevolg zijn
van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de ondernemer dit in de overeenkomst heeft bedongen en de consument het recht heeft om de
overeenkomst te ontbinden voor de dag waarop de prijsverhoging ingaat
5. De prijzen van de producten of diensten die in het aanbod genoemd zijn, zijn inclusief btw.
ARTIKEL11 - CONFORMITEIT EN EXTRA GARANTIE
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten die hij levert, voldoen aan:
a. de overeenkomst;
b. de specificaties die in het aanbod vermeld zijn;
c. de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
d. de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst.
2. Als de ondernemer, fabrikant of importeur extra garantie geeft op een product en/of dienst, doet
deze garantie niets af aan de wettelijke rechten die de consument tegenover de ondernemer kan
doen gelden als deze tekortschiet in het nakomen van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt iedere overeenkomst verstaan waarbij de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent aan de consument bepaalde extra eigenschappen van het
product en/of de dienst toezegt die verder gaan dan wat de consument zonder die extra garantie
redelijkerwijs van de ondernemer mocht verwachten.
ARTIKEL 12 - LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen
van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.
2. Het product of de dienst wordt geleverd op het adres dat de consument aan de ondernemer heeft
opgegeven, behalve als de partijen iets anders hebben afgesproken.
3. De ondernemer voert aangenomen bestellingen met gepaste (bekwame) spoed uit. Dit doet hij
uiterlijk binnen 30 dagen, behalve als een langere leveringstermijn is afgesproken. Daarbij neemt hij
artikel 3 van deze algemene voorwaarden in acht. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een
bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk
1 maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Ook heeft hij recht op een eventuele
schadevergoeding.
4. Als de consument de overeenkomst op basis van lid 3 heeft ontbonden, betaalt de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft, zo spoedig mogelijk terug. Dit doet hij uiterlijk binnen 30
dagen na de ontbinding.
5. Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant de ondernemer zich in om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging meldt hij op duidelijke en
begrijpelijke wijze aan de consument dat deze een vervangend artikel krijgt. Bij vervangende
artikelen mag de ondernemer het herroepingsrecht niet uitsluiten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment
van de bezorging aan de consument, tenzij de partijen uitdrukkelijk iets anders hebben afgesproken.
ARTIKEL 13 - DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING VAN DUURTRANSACTIES
Opzegging
Als de consument een overeenkomst aangaat voor de regelmatige levering van producten,
elektriciteit of diensten (een duurtransactie), gelden de volgende regels voor de opzegging daarvan:
1. Gaat het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan mag de consument deze altijd opzeggen.
Voorwaarde is dat hij zich houdt aan de opzeggingsregels die hij met de ondernemer heeft
afgesproken en dat hij een opzegtermijn hanteert van maximaal 1 maand.
Juni 2018
2. Gaat het om een overeenkomst voor bepaalde tijd, dan mag de consument deze altijd opzeggen
aan het einde van de overeengekomen periode. Voorwaarde is dat hij zich houdt aan de
opzeggingsregels die hij met de ondernemer heeft afgesproken en dat hij een opzegtermijn hanteert
van maximaal 1 maand.
3. Voor de hierboven genoemde opzeggingen geldt daarnaast:
- dat de opzeggingstermijn van de consument niet langer is dan de opzeggingstermijn van de
ondernemer;
- de opzegging op dezelfde wijze mag als dat de overeenkomst is aangegaan.
Verlenging
Als de ondernemer een overeenkomst aangaat voor de regelmatige levering van producten,
elektriciteit of diensten (een duurtransactie), gelden de volgende regels voor de verlenging daarvan:
4. De ondernemer mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, niet stilzwijgend
verlengen of vernieuwen voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan, wel stilzwijgend verlengen voor een bepaalde duur als:
- de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige levering van dag-, nieuws- of weekbladen of
tijdschriften; en
- de verlenging niet langer duurt dan 3 maanden; en
- de consument deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlenging kan opzeggen met
een opzegtermijn van maximaal 1 maand.
6. De ondernemer mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, alleen stilzwijgend
verlengen voor onbepaalde duur als:
- de consument de overeenkomst altijd mag opzeggen; en
- de consument daarbij een opzegtermijn mag hanteren van maximaal 1 maand of – in
uitzonderlijke gevallen – van maximaal 3 maanden. De maximale opzegtermijn van 3 maanden
geldt alleen voor overeenkomsten die betrekking hebben op dag-, nieuws- of weekbladen of
tijdschriften die regelmatig, maar minder dan 1 keer per maand worden geleverd.
7. Als de ondernemer een consument kennis wil laten maken met een dag-, nieuws- of weekblad of
een tijdschrift, kan hij hiervoor een overeenkomst met beperkte duur aangaan (een proef- of
kennismakingsabonnement). De ondernemer mag een dergelijke overeenkomst nooit stilzwijgend
voortzetten. Deze overeenkomsten eindigen automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consument deze na een jaar
altijd opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Dit mag hij niet doen als het
tegenover de ondernemer niet redelijk of billijk is om de overeenkomst vóór het einde van de
overeengekomen duur op te zeggen.
9. De bepalingen in dit artikel gelden niet voor huur-/verhuurovereenkomsten en met name niet voor
overeenkomsten voor de huur/verhuur van een ligplaats voor een vaartuig.
ARTIKEL 14 - BETALING
1. De consument moet de ondernemer voor een geleverd product betalen op het moment van de koop
of levering. Hij mag dit alleen op een ander moment doen als de partijen dit met elkaar hebben
afgesproken. De consument kan contant betalen of het verschuldigde bedrag tijdig (elektronisch)
overmaken op een door de ondernemer genoemde bank- of girorekening. In het laatste geval moet
hij ervoor zorgen dat het bedrag op het tijdstip van de koop of levering is bijgeschreven.
2. Als de ondernemer de consument om vooruitbetaling vraagt, mag hij niet meer vragen dan 50% van
de koopprijs. Hij mag wel meer vragen als hij de consument óók de mogelijkheid heeft aangeboden
om de (volledige) koopprijs pas op het moment van de levering te betalen.
3. Als de partijen betaling in termijnen hebben afgesproken, moet de consument zich houden aan de
termijnen en de percentages die in de overeenkomst zijn vastgesteld.
ARTIKEL 15 - NIET-TIJDIGE BETALING
1. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke
hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één
kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en
geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de
betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten
die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
Juni 2018
2. Is de 14-dagentermijn die in lid 1 genoemd is verlopen en heeft de consument zijn rekening nog niet
betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder
dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die
daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor
gelden maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op:
- 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
- 10% over de volgende € 2.500,-;
- 5% over de volgende € 5.000,-;
- 1% over de volgende € 190.000,-;
- 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.
ARTIKEL 16 – KLACHTEN
1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per
brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd
nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten daarbij
ook voldoende omschrijven en toelichten.
2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief of elektronisch
aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de
betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en
toelichten.
3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied
verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden
toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake
van een geschil.
ARTIKEL 17 - GESCHILLENREGELING
1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil voorleggen
aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
(www.sgc.nl). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. Het geschil gaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de
ondernemer en de consument.
b. De overeenkomst betreft diensten of zaken die de ondernemer aan de consument gaat leveren of
heeft geleverd.
c. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als:
a. de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend;
b. de ondernemer en de consument samen niet tot een oplossing zijn gekomen;
c. het geschil aan de Geschillencommissie is voorgelegd binnen 12 maanden nadat de consument
zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend;
d. het geschil aan de commissie is voorgelegd in de vorm van een brief of in een andere vorm die
door de commissie is bepaald.
3. De Geschillencommissie neemt in principe alleen geschillen in behandeling die een financieel
belang hebben van maximaal € 14.000,-. Heeft een geschil een financieel belang van meer dan €
14.000,-, dan kan de commissie dit alleen behandelen als beide partijen hier uitdrukkelijk mee
instemmen.
4. Als een consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer verplicht
om dat te accepteren. Als de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,
moet hij de consument vragen om binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. De
ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij - als de consument niet binnen die 5 weken reageert -
een procedure bij de rechtbank kan starten.
5. Bij de behandeling van het geschil en het doen van de uitspraak volgt de Geschillencommissie het
reglement dat voor de commissie geldt. Desgevraagd wordt dit reglement naar de consument en/of
de ondernemer toegestuurd. De uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm van een
bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Alleen de rechter en de genoemde Geschillencommissie zijn bevoegd om kennis te nemen van
geschillen tussen de ondernemer en de consument.
Juni 2018
ARTIKEL 18 – NAKOMINGSGARANTIE
1. HISWA Vereniging staat ervoor garant dat haar leden de bindende adviezen van de
Geschillencommissie nakomen. Dit geldt niet als een lid besluit om het advies binnen 2 maanden na
de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Blijft het advies na toetsing door de
rechter in stand en is het vonnis waaruit dit blijkt onherroepelijk, dan gaat de garantstelling opnieuw
in.
2. Per bindend advies keert HISWA Vereniging maximaal € 10.000,- uit aan de consument. Dit geldt
ook als de consument volgens het bindend advies meer dan € 10.000,- van de ondernemer tegoed
heeft. In dat geval ontvangt de consument € 10.000,- van HISWA Vereniging en heeft HISWA
Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer de rest betaalt.
3. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de consument dit schriftelijk aanvragen bij HISWA
Vereniging. Ook moet hij de vordering die hij op de ondernemer heeft, aan HISWA Vereniging
overdragen. Als de vordering hoger is dan € 10.000,-, hoeft de consument in principe alleen het deel
van de vordering over te dragen dat onder de € 10.000,- uitkomt. Maar als de consument dat wil, kan
hij ook het deel van de vordering overdragen dat boven de € 10.000,- uitkomt. HISWA Vereniging
zal dan op eigen naam en kosten de betaling daarvan van de ondernemer vorderen. Slaagt HISWA
Vereniging daarin, dan zal zij het bedrag aan de consument uitkeren.
4. HISWA Vereniging geeft geen nakomingsgarantie als - voordat de consument heeft voldaan aan de
formele innamevereisten voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie - sprake
is van een van de volgende situaties:
a. Aan de ondernemer is surséance van betaling verleend.
b. De ondernemer is failliet verklaard.
c. De bedrijfsactiviteiten van de ondernemer zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de
bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
Onder de formele innamevereisten worden de handelingen verstaan die de consument moet doen
om het geschil door de Geschillencommissie te laten behandelen. Hieronder vallen het betalen van
klachtengeld, het insturen van een ingevuld en ondertekend vragenformulier en een eventuele
depotstorting.
ARTIKEL 19 - RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij
op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.
ARTIKEL 20 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze niet in het nadeel zijn
van de consument en als deze schriftelijk of elektronisch zodanig zijn vastgelegd dat de consument ze
eenvoudig kan opslaan.
ARTIKEL 21 - WIJZIGINGEN
Als HISWA Vereniging deze algemene voorwaarden wijzigt, gebeurt dat altijd in overleg met de ANWB
en de Consumentenbond.